Polityka Prywatności i Plików Cookies

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu stosowane są następujące definicje:

Administrator danych osobowych/Administrator – MANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Drozdów 5, 42 – 612 Tarnowskie Góry, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000850939, NIP: 6922524306, REGON: 386576554, o kapitale zakładowym w wysokości: 5  000,00 zł;

Dane osobowe – informacje dotyczące osoby fizycznej, które ją identyfikują lub umożliwiają jej zidentyfikowanie, co oznacza, że na podstawie tych informacji można ustalić tożsamość osoby fizycznej, której dane dotyczą, w sposób bezpośredni lub pośredni;

Przetwarzanie – czynność lub zestaw czynności wykonywanych na Danych osobowych lub na zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak m.in. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie czy usuwanie;

Polityka prywatności i plików cookies/Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie i zgodnie z RODO;

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Serwisu Internetowy/Serwis – prowadzona przez Administratora strona internetowa pod domeną manamarketing.pl;

Użytkownik – Użytkownik w rozumieniu Regulaminu, którego Dane osobowe są Przetwarzane w ramach Serwisu.

II. Informacje ogólne
 1. Polityka prywatności została przygotowana na podstawie i zgodnie z wszelkimi wymogami RODO, w szczególności zawiera wszystkie niezbędne informacje, które Administrator jest obowiązany przekazać osobie, której Dane osobowe Przetwarza i od której zebrał te Dane – na podstawie art. 13 RODO, tj. informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości Przetwarzania Danych osobowych przez Administratora.
 2. Pojęcia zapisane dużą literą, a niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, znajdującym się na stronie Serwisu.
 3. Polityka prywatności opisuje kwestie związane z Przetwarzaniem Danych osobowych jedynie za pośrednictwem Serwisu.
 4. Strona internetowa Serwisu używa szyfrowanej transmisji danych, co oznacza, że posiada tzw. certyfikat SSL (Secure Sockets Layer), czyli protokół sieciowy używany do bezpiecznych połączeń sieciowych.
 5. Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 16 lutego 2024 r.
III. Administrator Danych osobowych
 1. Administratorem Danych osobowych Użytkownika jest MANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Drozdów 5, 42 – 612 Tarnowskie Góry, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000850939, NIP: 6922524306, REGON: 386576554, o kapitale zakładowym w wysokości: 5  000,00 zł.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, ponieważ z uwagi na mały zakres i skalę Przetwarzanych Danych osobowych, nie jest to konieczne w ocenie  Administratora, w tym także wymagane prawnie.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w sprawie swoich Danych osobowych, za pośrednictwem następujących form kontaktu:
 • korespondencyjnie pod adresem: ul. Drozdów 5, 42 – 612 Tarnowskie Góry;
 • mailowo pod adresem: manawearco@gmail.com;
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: +48 733 022 918.
IV. Zakres Przetwarzanych Danych osobowych
 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może Przetwarzać Dane osobowe poprzez: formularz kontaktowy; formularz zgłoszeniowy; stosowane narzędzia analityczne, takie jak: Google Analytics, Meta Pixel, Google Tag Manager, Google Search Console; stosowane narzędzia reklamowe, takie jak: Google Ads, Meta Ads; spełnienie ewentualnych obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 2. Administrator może również Przetwarzać Dane osobowe w ewentualnej sytuacji ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń na wypadek postępowania sądowego lub postępowania przed innymi organami.
 3. Wszystkie Dane osobowe, które mogą być Przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, podawane są przez Użytkownika w sposób dobrowolny.
 4. Użytkownik nie musi podawać Administratorowi swoich Danych osobowych, czy to w sposób bezpośredni (np. poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego), czy pośredni (dane zbierane za pomocą plików cookies podmiotów trzecich np. Google Analytics). Jednak brak podania pewnych Danych osobowych, może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi czy osiągnięcia określonego celu (np. brak podania Danych osobowych w formularzu kontaktowym, uniemożliwi Użytkownikowi wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza). 
 5. Jeśli jednak Użytkownik poda swoje Dane osobowe, Administrator będzie je Przetwarzać na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności w sposób adekwatny w rozumieniu RODO, tj. stosownie i z ograniczeniem do tego, co niezbędne do celów, w których są Przetwarzane, czyli zgodnie z zasadą minimalizacji danych.
 6. Szczegółowe podstawy Przetwarzania Danych osobowych wskazane są w dalszej części Polityki prywatności.
V. Dane osobowe Przetwarzane za pośrednictwem formularza kontaktowego
 1. Poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie Serwisu, Administrator Przetwarza Dane osobowe, które przekażesz mu uzupełniając formularz, czyli w szczególności Dane osobowe wymagane do wysłania wiadomości w ramach formularza tj.: imię oraz adres e-mail.
 2. Podstawą prawną do Przetwarzania Danych osobowych w ramach formularza jest 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. Przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, co w tym przypadku oznacza, umożliwienie kontaktu pomiędzy Tobą a Administratorem, w sprawach dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 3. Twoje Dane osobowe Przetwarzane w ramach formularza kontaktowego, Przetwarzane są nie dłużej niż jest to konieczne do kontaktowania się z Tobą w celu, w którym zwróciłeś się do Administratora, czyli do czasu wyraźnego zakończenia korespondencji lub wcześniej – tj. do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na Przetwarzanie Danych osobowych w tym celu.
VI. Dane osobowe Przetwarzane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
 1. Poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie Serwisu, Administrator Przetwarza Dane osobowe, które przekażesz mu uzupełniając formularz, czyli w szczególności Dane osobowe wymagane do wysłania wiadomości w ramach formularza zgłoszeniowego tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres strony internetowej.
 2. Podstawą prawną do Przetwarzania Danych osobowych w ramach formularza zgłoszeniowego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. Przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, co w tym przypadku oznacza, umożliwienie kontaktu pomiędzy Tobą a Administratorem, w sprawach dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 3. Twoje Dane osobowe Przetwarzane w ramach formularza zgłoszeniowego, Przetwarzane są nie dłużej niż jest to konieczne do kontaktowania się z Tobą w celu, w którym zwróciłeś się do Administratora, czyli do czasu wyraźnego zakończenia korespondencji lub wcześniej – tj. do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na Przetwarzanie Danych osobowych w tym celu.
VII. Dane osobowe Przetwarzane za pośrednictwem narzędzi analitycznych i reklamowych
 1. Administrator wykorzystuje na stronie Serwisu narzędzia analityczne, takie jak: Google Analytics, Meta Pixel, Google Tag Manager, Google Search Console oraz następujące narzędzia reklamowe: Google Ads, Meta Ads.
 2. W ramach narzędzi analitycznych oraz marketingowych, Administrator może Przetwarzać takie Dane osobowe Użytkownika jak: adres IP, przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, płeć.
 3. Podstawą prawną do Przetwarzania Danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Przetwarzanie na podstawie zgody, wyrażonej przez osobę, której Dane osobowe dotyczą, w celu, do którego służą narzędzia analityczne oraz reklamowe, o których mowa w niniejszym pkt.
 4. Celem Przetwarzania Danych osobowych przez Google Analytics, Meta Pixel, Google Tag Manager, Google Search Console jest w szczególności analiza statystyczna w zakresie ruchu Użytkownika na stronie Serwisu, interakcji Użytkownika ze stroną Serwisu, konfiguracja pomiaru konwersji, co stosowane jest przez Administratora, aby mógł optymalizować działania strony Serwisu, a tym samym efektywnie prowadzić działalność gospodarczą.
 5. Celem Przetwarzania Danych osobowych przez Google Ads i Meta Ads, jest w szczególności prowadzenie przez Administratora kampanii reklamowej, mającej na celu promocję działalności Administratora w sieci Internet, a tym samym promocję prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Zgodę na Przetwarzanie Danych osobowych za pośrednictwem wyżej wskazanych narzędzi, Użytkownik może wyrazić za pośrednictwem komunikatu cookies (tzw. paska cookies), który pojawi się na stronie Serwisu, gdy Użytkownik wejdzie na nią po raz pierwszy.
 7. Uprawnieniem Użytkownika jest także cofnięcie wyrażonej zgody na Przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W celu cofnięcia zgody, możesz w każdej chwili wyłączyć pliki cookies opisane w niniejszym pkt, w ustawieniach plików cookies.
 9. Twoje Dane osobowe Przetwarzane w ramach narzędzi opisanych w niniejszym pkt, Przetwarzane są przez okres czasu, wskazany przez Administratora w ustawieniach danego pliku cookie lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na Przetwarzanie tych Danych, na podstawie działań, o których mowa w ppkt powyżej.
VIII. Przetwarzanie Danych osobowych w ramach spełnienia obowiązków prawnych
 1. Jeżeli w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych za pośrednictwem strony Serwisu, Administrator będzie zobligowany do spełnienia obowiązków prawnych, z którymi będzie wiązało się Przetwarzanie Danych, Administrator będzie Przetwarzał tylko te Dane osobowe, które są niezbędne do spełnienia wszelkich koniecznych obowiązków prawnych, które na nim ciążą.
 2. Danymi osobowymi, o których mowa w ppkt 1 powyżej mogą być: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, ewentualnie też NIP lub REFON oraz firma.
 3. Podstawą prawną do Przetwarzania Danych osobowych w ramach spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, o których mowa w niniejszym pkt jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 4. Dane osobowe Użytkownika Przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, Przetwarzane są do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które wymagały Przetwarzania tych Danych.
IX. Przetwarzanie Danych osobowych w sytuacji ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej
 1. W sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy lub obrony przed tymi roszczeniami, w postępowaniach sądowych czy przed innymi organami, Administrator będzie Przetwarzać Dane osobowe, które są niezbędne do tego celu, zgodnie z przepisami prawa.
 2. Danymi osobowymi, o których mowa w ppkt 1 powyżej mogą być: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, ewentualnie też NIP lub REGON oraz firma.
 3. Podstawą prawną do Przetwarzania Danych osobowych w sytuacji, o której mowa w niniejszym pkt jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. Przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, które może polegać na ustaleniu, dochodzeniu lub egzekucji roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym czy przed innymi organami.
 4. Dane osobowe Użytkownika, które mogą być Przetwarzane w celach ewentualnych roszczeń czy sporów, Przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących zawartej Umowy.
X. Przetwarzanie Danych osobowych przez inne podmioty
 1. W celu korzystania z narzędzi umożliwiających Administratorowi posiadanie strony Serwisu, prowadzenia działań analitycznych oraz reklamowych, które wspierają działalność Administratora, a także świadczenia Usług elektronicznych, Dane osobowe Użytkownika mogą być Przetwarzane również przez następujące podmioty:
 • hostingodawcę strony Serwisu, który przechowuje Dane osobowe na serwerze, a tym samym je Przetwarza tj. LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000503852);
 • podmioty świadczące usługi informatyczne związane ze stroną Serwisu;
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania przez Administratora z narzędzi Google opisanych w niniejszej Polityce, który jest samodzielnym administratorem tych Danych osobowych;
 • Meta Platforms Inc. – w celu korzystania przez Administratora z narzędzi Meta, opisanych w niniejszej Polityce, która jest samodzielnym administratorem tych danych.
XI. Przekazywanie Danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej
 1. Administrator nie przekazuje bezpośrednio Danych osobowych Użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2. Administrator nie przekazuje bezpośrednio Danych osobowych Użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework i zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU- USA Data Privacy Framework, w związku z czym ochrona Danych osobowych odpowiada standardom regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.
 4. Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework i zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU- USA Data Privacy Framework, w związku z czym ochrona Danych osobowych odpowiada standardom regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.
XII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Dane osobowe Użytkownika nie są wykorzystywane przez Administratora do celów podejmowania wobec Użytkownika decyzji opierających się na zautomatyzowanym Przetwarzaniu Danych osobowych, w tym również profilowaniu.

XIII. Uprawnienia, które przysługują Użytkownikowi w związku z Przetwarzaniem jego Danych osobowych
 1. Na podstawie art. 16 – 21 RODO, Użytkownikowi przyznane są następujące uprawnienia, związane z Danymi osobowymi Przetwarzanymi przez Administratora.
 2. W ramach wyżej wskazanych podstaw prawnych Użytkownik ma prawo skorzystać z następujących uprawnień dotyczących jego Danych osobowych, które Przetwarza Administrator, tj. Użytkownik ma prawo do: dostępu do Danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO; sprostowania Danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; usunięcia Danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO; ograniczenia Przetwarzania Danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;przenoszenia Danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO;wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych, na podstawie art. 21 RODO.
 3. Więcej szczegółowych informacji w zakresie przysługujących Użytkownikowi uprawnień znajduje się odpowiednio w art. 16 – 21 RODO.
 4. Jeżeli Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika, odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, Użytkownik ma również prawo do cofnięcia zgody na Przetwarzanie Danych osobowych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważa, że jego Dane osobowe nie są Przetwarzane w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa.
 6. Właściwym organem nadzorczym może być organ właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu Użytkownika w państwie członkowskim, miejsce pracy Użytkownika, czy miejsce popełnienia ewentualnego naruszenia w zakresie Danych osobowych.
 7. W Polsce organem nadzorczym w zakresie Danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przed złożeniem ewentualnej skargi, Administrator zachęca jednak, aby uprzednio skontaktować się z nim pod adresem e-mail: manawearco@gmail.com, celem wyjaśnienia sprawy, czy wątpliwości Użytkownika związanych z Przetwarzaniem Danych osobowych za pośrednictwem Serwisu.
XIV. Pliki cookies – informacje ogólne
 1. Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta wchodząc na stronę Serwisu, np. komputer, czy telefon komórkowy.
 3. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (tzw. cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (tzw. cookies podmiotów trzecich).
XV. Pliki cookies a Przetwarzanie Danych osobowych
 1. Poprzez odczytywanie plików cookies Użytkownika przez system teleinformatyczny Administratora, Administrator może mieć dostęp do informacji, które stanowią Dane osobowe, w związku z czym, na podstawie takich działań dochodzi do Przetwarzania tych Danych osobowych przez Administratora.
 2. Niektóre informacje, w tym Dane osobowe zawarte w plikach cookies Google Analytics, Ads, Google Tag Manager, Search Console, Meta Pixel lub Ads mogą być również odczytywane przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.
 3. Część z plików cookies wykorzystywanych przez Administratora to pliki niezbędne do prawidłowego świadczenia na rzecz Użytkownika usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, natomiast wykorzystywanie przez Administratora niektórych z plików cookies, nie jest niezbędne, ponieważ służy Administratorowi do celów, które nie są konieczne, aby Użytkownik mógł w sposób prawidłowy korzystać z Serwisu.
 4. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych na rzecz Użytkownika, są zablokowane do czasu, aż Użytkownik wyrazi zgodę na ich wykorzystywanie, a tym samym zgodę na Przetwarzanie Danych osobowych.
 5. Zgodę, o której mowa powyżej Użytkownik może wyrazić poprzez pasek cookies, który wyświetli się na stronie Serwisu podczas pierwszej wizyty Użytkownika.
 6. Podstawą prawną Przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem plików cookies, o których mowa w ppkt powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika, o czym więcej w pkt VII powyżej.
 7. Dodatkowo w ramach swojej przeglądarki internetowej, Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies, m.in. poprzez blokowanie ich wykorzystywania lub ponowne włączanie.
XVI. Pliki cookies wykorzystywane poprzez stronę Serwisu
 1. Poprzez stronę Serwisu, Administrator wykorzystuje własne pliki cookies oraz pliki cookies podmiotów trzecich.
 2. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych mechanizmów występujących na stronie.
 3. Pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są w celach opisanych w pkt VII powyżej i są to pliki cookies:
  • Google Analytics, Google Tag Manager oraz Google Search Console, którego właścicielem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Meta Pixel oraz Meta Ads, którego właścicielem jest Meta Platforms Inc.
XVII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i RODO.
 2. Administrator ma prawo zmienić treść Polityki prywatności, w szczególności kiedy jest to wymagane zmianami związanymi z Przetwarzaniem Danych osobowych na stronie Serwisu, zmianami technologicznymi czy zmianami w zakresie obowiązującego prawa, dotyczącego kwestii opisanych w niniejszym dokumencie.
Scroll to Top